Helse Vests forskningsmidler 2019Frist: 15.09.2018 23:59:00

Helse Vest's research funds are to contribute to ensuring research activity among health providers in the region. Research funds are to be an incentive as well as an economic contribution in producing more quality research, and in cultivating research expertise by awarding PhD and postdoctoral fellowships. The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority and the region´s universities and university colleges, which decide the distribution of research funds, encourages regional collaboration on applications in order to build a robust, regional research environment. 

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Read more about this in Aims and Criteria.

We encourage everyone to read the call for application, guidelines and the instructions for the application form carefully.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: ved behov kan prosjekttittelen endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vest Innovasjonsmidler 2019Frist: 15.09.2018 23:59:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 15.september. Hvert helseforetak vil foreta en prioritering av sine søknader før de sendes samlet til Helse Vest RHF. Det er ledermøtet i Helse Vest RHF som godkjenner den endelige tildelingen av innovasjonsmidler.

Innovasjonsmidler gis til prosjekt som understøtter den regionale innovasjonsstrategien i Helse Vest.

Les tildelingskriterier for innovasjonsmidler i Helse Vest før du begynner å fylle ut søknaden. Når du har fyllt ut feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler.

Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

 


Søknaden må være forankret hos leder i din klinikk/ avdeling/ institusjon. Velg fra rullegardin.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som korttidsprosjekt.

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehuseneFrist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for applications for non-university hospitals

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF. (in Norwegian only)

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following research category are available for funding in this call:

  • Funding for non-university hospitals - strengthening of competence and infrastructure. 

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsnettverk 2019Frist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for applications 2019

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) announces research funding for regional research network.

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

The final award of research funds for 2019 will be approved by the Board of Helse Sør-Øst RHF on December 13th, 2018. After the Board Meeting, an overview of successful applications will be published on the Helse Sør-Øst RHF web site.

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2019Frist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for applications 2019

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about categories, funding and allocations. Here, you may also find links to application guidelines, templates and review criteria for the individual categories.

The final award of research funds for 2019 will be approved by the Board of Helse Sør-Øst RHF on December 13th, 2018. After the Board Meeting, an overview of successful applications will be published on the Helse Sør-Øst RHF web site.

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

You may only apply for one category per application.

The following research categories are available for funding in 2019:

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

 

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2018Frist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for overseas fellowships

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about who can appy.  

 

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following research category are available for this call: 

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nords forskningsmidler for 2019Frist: 01.09.2018 16:00:00

Det lyses ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2019. Midlene lyses ut i åpen konkurranse, med de kriterier som er lagt i søknadsveilederen, og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020. Se vilkårene på Helse Nords internettside.

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

 

Søknaden

Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, 2 søknader til de ordinære søknadstypene. Søknad til KlinReg kommer i tillegg.

Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 mill. kr i støtte, både til pågående og nye forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling av midler til søknadstypen KlinReg inngår ikke i tallmaterialet for maksimalt årlig tildelingsbeløp til prosjektleder.

Det må legges inn et fullstendig budsjett for hele den omsøkte perioden. Maksimal tildeling er 1,2 mill. kr pr. søknad pr. år, ved tilsvarende fullt årsverk. Unntakene er startstipend og prosjektetableringsstøtte som har lavere grense, og postdoktorsøknad og forskerstipend som har høyere grenser. Et særlig unntak er den nye søknadstypen KlinReg som må ha et søkebeløp pr. søknad mellom 2 og 4 mill. kr pr. år.

Eventuell avhengighet mellom søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må angis.

Formelle vilkår for å få søknaden vurdert i komiteene er at den 1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen og 2) at alle obligatoriske vedlegg følger med søknaden.

 

Søknadsskjema

Søknadstype må angis ved opprettelse av søknad. Ved eventuelle behov for endring av søknadstype må ny søknad opprettes. Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Søknadsfristen er 1. september 2018 kl. 16.00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests forskningsmidler 2019Frist: 15.09.2018 23:59:00

Helse Vest's research funds are to contribute to ensuring research activity among health providers in the region. Research funds are to be an incentive as well as an economic contribution in producing more quality research, and in cultivating research expertise by awarding PhD and postdoctoral fellowships. The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority and the region´s universities and university colleges, which decide the distribution of research funds, encourages regional collaboration on applications in order to build a robust, regional research environment. 

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Read more about this in Aims and Criteria.

We encourage everyone to read the call for application, guidelines and the instructions for the application form carefully.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: ved behov kan prosjekttittelen endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vest Innovasjonsmidler 2019Frist: 15.09.2018 23:59:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 15.september. Hvert helseforetak vil foreta en prioritering av sine søknader før de sendes samlet til Helse Vest RHF. Det er ledermøtet i Helse Vest RHF som godkjenner den endelige tildelingen av innovasjonsmidler.

Innovasjonsmidler gis til prosjekt som understøtter den regionale innovasjonsstrategien i Helse Vest.

Les tildelingskriterier for innovasjonsmidler i Helse Vest før du begynner å fylle ut søknaden. Når du har fyllt ut feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler.

Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

 


Søknaden må være forankret hos leder i din klinikk/ avdeling/ institusjon. Velg fra rullegardin.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som korttidsprosjekt.

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehuseneFrist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for applications for non-university hospitals

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF. (in Norwegian only)

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following research category are available for funding in this call:

  • Funding for non-university hospitals - strengthening of competence and infrastructure. 

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsnettverk 2019Frist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for applications 2019

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) announces research funding for regional research network.

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

The final award of research funds for 2019 will be approved by the Board of Helse Sør-Øst RHF on December 13th, 2018. After the Board Meeting, an overview of successful applications will be published on the Helse Sør-Øst RHF web site.

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2019Frist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for applications 2019

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about categories, funding and allocations. Here, you may also find links to application guidelines, templates and review criteria for the individual categories.

The final award of research funds for 2019 will be approved by the Board of Helse Sør-Øst RHF on December 13th, 2018. After the Board Meeting, an overview of successful applications will be published on the Helse Sør-Øst RHF web site.

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

You may only apply for one category per application.

The following research categories are available for funding in 2019:

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

 

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2018Frist: 05.09.2018 16:00:00

Information about the call for overseas fellowships

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about who can appy.  

 

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following research category are available for this call: 

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Helse Nords forskningsmidler for 2019Frist: 01.09.2018 16:00:00

Det lyses ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2019. Midlene lyses ut i åpen konkurranse, med de kriterier som er lagt i søknadsveilederen, og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020. Se vilkårene på Helse Nords internettside.

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

 

Søknaden

Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, 2 søknader til de ordinære søknadstypene. Søknad til KlinReg kommer i tillegg.

Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 mill. kr i støtte, både til pågående og nye forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling av midler til søknadstypen KlinReg inngår ikke i tallmaterialet for maksimalt årlig tildelingsbeløp til prosjektleder.

Det må legges inn et fullstendig budsjett for hele den omsøkte perioden. Maksimal tildeling er 1,2 mill. kr pr. søknad pr. år, ved tilsvarende fullt årsverk. Unntakene er startstipend og prosjektetableringsstøtte som har lavere grense, og postdoktorsøknad og forskerstipend som har høyere grenser. Et særlig unntak er den nye søknadstypen KlinReg som må ha et søkebeløp pr. søknad mellom 2 og 4 mill. kr pr. år.

Eventuell avhengighet mellom søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må angis.

Formelle vilkår for å få søknaden vurdert i komiteene er at den 1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen og 2) at alle obligatoriske vedlegg følger med søknaden.

 

Søknadsskjema

Søknadstype må angis ved opprettelse av søknad. Ved eventuelle behov for endring av søknadstype må ny søknad opprettes. Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Søknadsfristen er 1. september 2018 kl. 16.00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT