Strategiske midler til mindre helseforetak 2022-2024Deadline: 07/11/2021 16:00:00

The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) announces a call for applications for research in Helse Førde, Helse Fonna and the seven private institutions with agreement with Helse Vest.

Larger, multi-year research projects are available for funding.

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Please read the Norwegian call for proposal for more information about who can apply, aims for this call, guidelines, evaluation criteria and budget elements.

Application deadline is November 7th at 16:00 hours. 


Select the health provider (and department, if relevant) or private, non-profit institution that will support the project. An email to applicant institution requesting support will be sent when the application is submitted.
Please note: The absolute final deadline for supporting the application is 3 weeks after the application deadline.

Select the correct application category and application form. Read more about the application categories on Helse Vest´s web pages.

Enter the title of the project. Note: If necessary, the project title can be changed from the application form.

A link to the application form will be sent to the entered address. Please make sure you enter an address that is in use and checked regularly. Check that your email address is written correctly.

The numbers should be entered continuously without spaces before, between, or after the characters.  

I accept the terms and conditions
Innovasjonsmidler høst 2021 - Nye prosjekter ved eget helseforetakDeadline: 25/10/2021 16:00:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

I denne kategorien kan det søkes om midler til prosjekt som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak (prosjekteier). Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller til prosjekt som allerede er startet opp. Det er mulig å søke om støtte til nåde store og små prosjekt. Maks støttebeløp fra Helse Vest RHF er 1,2 millioner kr for denne kategorien.  

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
Innovasjonsmidler høst 2021 - IdeoverføringDeadline: 25/10/2021 16:00:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

Det kan søkes om prosjektmidler til å adoptere gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykka i andre sykehus/helseføretak , enten i Helse Vest-regionen eller nasjonalt/internasjonalt. Denne prosjektkategorien er et virkemiddel som skal stimulere til å spre gode innovasjoner som allerede er tatt i bruk i helstetjenesten. I søknaden er det viktig å gjøre rede for hvorfor dere vil adoptere akkurat denne løsningen, hvilke gevinster dere forventer å oppnå, og hvordan dere vil samarbeide med organisasjonen dere skal adoptere løsningen fra. Maks søknadssum i denne kategorien er 400 000 kr. 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

 


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
HMN Innovasjonsmidler 2021 - tjenesteinnovasjon og produktinnovasjonDeadline: 26/10/2021 16:00:00

Helse Midt-Norge RHF lyser ut innovasjonsmidler til nye prosjekter (produkt- og tjenesteinnovasjon) ved eget helseforetak 

Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge, og oppstart er senest tre måneder etter tildeling av midler. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen (det aktuelle helseforetaket) og er øremerket innovasjonsprosjektet. Et prosjekt kan få tildelt midler ved maksimum tre tildelinger.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese søknadsveiledningen nøye på hjemmesiden til Helse Midt-Norge RHF, Innovasjon - Helse Midt-Norge RHF (helse-midt.no). I Søknadsveiledningen finner du også mal for prosjektbeskrivelse.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Midt-Norge RHF på denne adressen: innovasjon@helse-midt.no

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.


I accept the terms and conditions
HMN Innovasjonsmidler 2021 - overføring av ideer fra andre helseforetak Deadline: 26/10/2021 16:00:00

Helse Midt-Norge RHF lyser i år for første gang ut midler til overføring av tjenesteinnovasjon fra andre helseforetak. For denne utlysningen er maksimum søknadsbeløp 250 000 kr, og det stilles ikke krav til egenfinansiering for de prosjektene som får støtte gjennom denne utlysningen. Det tildelte beløpet er for ett år, og samme prosjekt kan kun få én tildeling i denne kategorien.

Det oppfordres til å lese Søknadsveiledningen nøye før innsendelse av søknad. I søknadsveiledningen vil du også finne mal for prosjektbeskrivelse.

For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.


I accept the terms and conditions
KLINBEFORSK - Søknad om midler til behovsidentifisert forskning - høst 2021Deadline: 30/11/2021 16:00:00

See call for proposals on the webpage of the programme for more information.

To create an application, select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. 

If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions
Strategiske midler til mindre helseforetak 2022-2024Deadline: 07/11/2021 16:00:00

The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) announces a call for applications for research in Helse Førde, Helse Fonna and the seven private institutions with agreement with Helse Vest.

Larger, multi-year research projects are available for funding.

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Please read the Norwegian call for proposal for more information about who can apply, aims for this call, guidelines, evaluation criteria and budget elements.

Application deadline is November 7th at 16:00 hours. 


Select the health provider (and department, if relevant) or private, non-profit institution that will support the project. An email to applicant institution requesting support will be sent when the application is submitted.
Please note: The absolute final deadline for supporting the application is 3 weeks after the application deadline.

Select the correct application category and application form. Read more about the application categories on Helse Vest´s web pages.

Enter the title of the project. Note: If necessary, the project title can be changed from the application form.

A link to the application form will be sent to the entered address. Please make sure you enter an address that is in use and checked regularly. Check that your email address is written correctly.

The numbers should be entered continuously without spaces before, between, or after the characters.  

I accept the terms and conditions
Innovasjonsmidler høst 2021 - Nye prosjekter ved eget helseforetakDeadline: 25/10/2021 16:00:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

I denne kategorien kan det søkes om midler til prosjekt som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak (prosjekteier). Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller til prosjekt som allerede er startet opp. Det er mulig å søke om støtte til nåde store og små prosjekt. Maks støttebeløp fra Helse Vest RHF er 1,2 millioner kr for denne kategorien.  

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
Innovasjonsmidler høst 2021 - IdeoverføringDeadline: 25/10/2021 16:00:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

Det kan søkes om prosjektmidler til å adoptere gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykka i andre sykehus/helseføretak , enten i Helse Vest-regionen eller nasjonalt/internasjonalt. Denne prosjektkategorien er et virkemiddel som skal stimulere til å spre gode innovasjoner som allerede er tatt i bruk i helstetjenesten. I søknaden er det viktig å gjøre rede for hvorfor dere vil adoptere akkurat denne løsningen, hvilke gevinster dere forventer å oppnå, og hvordan dere vil samarbeide med organisasjonen dere skal adoptere løsningen fra. Maks søknadssum i denne kategorien er 400 000 kr. 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

 


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions

No active announcements

HMN Innovasjonsmidler 2021 - tjenesteinnovasjon og produktinnovasjonDeadline: 26/10/2021 16:00:00

Helse Midt-Norge RHF lyser ut innovasjonsmidler til nye prosjekter (produkt- og tjenesteinnovasjon) ved eget helseforetak 

Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge, og oppstart er senest tre måneder etter tildeling av midler. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen (det aktuelle helseforetaket) og er øremerket innovasjonsprosjektet. Et prosjekt kan få tildelt midler ved maksimum tre tildelinger.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese søknadsveiledningen nøye på hjemmesiden til Helse Midt-Norge RHF, Innovasjon - Helse Midt-Norge RHF (helse-midt.no). I Søknadsveiledningen finner du også mal for prosjektbeskrivelse.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Midt-Norge RHF på denne adressen: innovasjon@helse-midt.no

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.


I accept the terms and conditions
HMN Innovasjonsmidler 2021 - overføring av ideer fra andre helseforetak Deadline: 26/10/2021 16:00:00

Helse Midt-Norge RHF lyser i år for første gang ut midler til overføring av tjenesteinnovasjon fra andre helseforetak. For denne utlysningen er maksimum søknadsbeløp 250 000 kr, og det stilles ikke krav til egenfinansiering for de prosjektene som får støtte gjennom denne utlysningen. Det tildelte beløpet er for ett år, og samme prosjekt kan kun få én tildeling i denne kategorien.

Det oppfordres til å lese Søknadsveiledningen nøye før innsendelse av søknad. I søknadsveiledningen vil du også finne mal for prosjektbeskrivelse.

For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.


I accept the terms and conditions

No active announcements

KLINBEFORSK - Søknad om midler til behovsidentifisert forskning - høst 2021Deadline: 30/11/2021 16:00:00

See call for proposals on the webpage of the programme for more information.

To create an application, select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. 

If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Please direct any questions to eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies