Helse Vests Innovasjonsmidler 2022 - Nye prosjekter ved eget helseforetakDeadline: 07/10/2022 13:00:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 7. oktober, kl. 13.00.

Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. 

Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

I denne kategorien kan det søkes om midler til prosjekt som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak (prosjekteier). Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller til prosjekt som allerede er startet opp. Det er mulig å søke om støtte til både store og små prosjekt. 

Maks støtte fra Helse Vest RHF er 1,2 millionar kroner i denne kategorien. Dersom prosjektet er i en tidlig fase kan det være hensiktsmessig å søke om et mindre støttebeløp (gjelder også for produktinnovasjon). For å kvalifisere til maks støtte i denne kategorien må det være samarbeid mellom minst to helseforetak i Helse Vest (gjelder ikke for produktinnovasjon).


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
Helse Vests Innovasjonsmidler 2022 - IdeoverføringDeadline: 07/10/2022 13:00:00

 

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 7. oktober, kl. 13.00. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

Det kan søkes om midler til å adoptere gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykka i andre sykehus/helseføretak, enten i Helse Vest-regionen eller nasjonalt/internasjonalt.  Dette er et virkemiddel for å spre gode innovasjoner/løsninger som allerede er tatt i bruk i helsetjenesten. Maks søknadssum i denne kategorien er 400 000 kr. 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2022Deadline: 01/11/2023 16:00:00

Research based innovation

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following  are available for funding in this call:

 • Financing of activities in the concept development phase, related to confirmation of an idea or concept.
 • Financing of innovation activities in the verification phase, related to further development of the idea for commercialisation, licensing or business establishment.

 

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Research based innovation

Concept development phase: Financing of activities in the concept development phase, related to confirmation of an idea or concept

Verification phase: Financing of innovation activities in the verification phase, related to further development of the idea for commercialisation, licensing or business establishment

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions
Helse Midt-Norge - HMN Innovasjonsmidler 2022Deadline: 20/10/2022 15:00:00

Helse Midt-Norge RHF lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen for å støtte utvikling av nye tjenester og produkter som kan bidra til å forbedre tjenesten og skape en bærekraftig helsetjeneste. Det lyses ut midler i tre kategorier, og hver kategori har egne føringer og vurderingskriterier. Prosjektleder må ha minimum 20% ansettelse i et av helseforetakene våre, og midlene tildeles for ett år. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet. For søknader i kategorien produktinnovasjon og tjenesteinnovasjon er det et krav om 25% egenfinansiering.

Det oppfordres til å lese søknadsveiledning nøye før innsendelse av søknad. I Søknadsveiledningen vil du også finne mal for prosjektbeskrivelse for de ulike kategoriene.

I 2022 kan det søkes om midler i tre kategorier:

 • Produktinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon
 • Overføring av innovasjon

 

SØKNADSFRIST: 20. OKTOBER 2022 kl 15:00 (NB: Vær klar over at det enkelte helseforetak kan ha sin egen interne søknadsfrist før fristen fra HMN RHF)

Ta kontakt med innovasjonsrådgiver i HMN RHF på innovasjon@helse-midt.no om du har spørsmål til utlysningen, og involver gjerne innovasjonsrådgiver i eget helseforetak i søknaden.

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet "forskningsmidler", men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søker har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer. En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.

 


Her velger du aktuell kategori for søknaden din. NB: Om tjenesteinnovasjonen allerede finnes ved et annet sykehus/institusjon, skal det søkes i kategorien "Overføring av innovasjon". 

Kortfattet, beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold

Vær nøye på å skrive inn rett navn, dette kan IKKE endres etterpå.

Vær nøye på å skrive inn rett mailadresse - denne kan IKKE endres etterpå.

Mobilnummer - 8 siffer. Det er dette nummeret som vil motta beskjeder og påminnelser fra systemet.

I accept the terms and conditions
KLINBEFORSK - Søknader om midler til prioriterte områder - midler 2022Deadline: 25/10/2022 16:00:00

In the call for projects from KLINBEFORSK in 2022, priority will be given to applications related to studies within two areas of needs-identified research:

 • treatment studies involving psychiatric health in children/adolescents
 • treatment of long term effects of covid-19

For more details, see call for proposals on the webpage of the programme (In Norwegian).

To create an application, select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. 

If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions
Helse Vests Innovasjonsmidler 2022 - Nye prosjekter ved eget helseforetakDeadline: 07/10/2022 13:00:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 7. oktober, kl. 13.00.

Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. 

Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

I denne kategorien kan det søkes om midler til prosjekt som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak (prosjekteier). Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller til prosjekt som allerede er startet opp. Det er mulig å søke om støtte til både store og små prosjekt. 

Maks støtte fra Helse Vest RHF er 1,2 millionar kroner i denne kategorien. Dersom prosjektet er i en tidlig fase kan det være hensiktsmessig å søke om et mindre støttebeløp (gjelder også for produktinnovasjon). For å kvalifisere til maks støtte i denne kategorien må det være samarbeid mellom minst to helseforetak i Helse Vest (gjelder ikke for produktinnovasjon).


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
Helse Vests Innovasjonsmidler 2022 - IdeoverføringDeadline: 07/10/2022 13:00:00

 

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 7. oktober, kl. 13.00. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

Det kan søkes om midler til å adoptere gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykka i andre sykehus/helseføretak, enten i Helse Vest-regionen eller nasjonalt/internasjonalt.  Dette er et virkemiddel for å spre gode innovasjoner/løsninger som allerede er tatt i bruk i helsetjenesten. Maks søknadssum i denne kategorien er 400 000 kr. 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

Alle søknader om innovasjonsmidler skal registreres som "korttidsprosjekt".

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2022Deadline: 01/11/2023 16:00:00

Research based innovation

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following  are available for funding in this call:

 • Financing of activities in the concept development phase, related to confirmation of an idea or concept.
 • Financing of innovation activities in the verification phase, related to further development of the idea for commercialisation, licensing or business establishment.

 

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Research based innovation

Concept development phase: Financing of activities in the concept development phase, related to confirmation of an idea or concept

Verification phase: Financing of innovation activities in the verification phase, related to further development of the idea for commercialisation, licensing or business establishment

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions
Helse Midt-Norge - HMN Innovasjonsmidler 2022Deadline: 20/10/2022 15:00:00

Helse Midt-Norge RHF lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen for å støtte utvikling av nye tjenester og produkter som kan bidra til å forbedre tjenesten og skape en bærekraftig helsetjeneste. Det lyses ut midler i tre kategorier, og hver kategori har egne føringer og vurderingskriterier. Prosjektleder må ha minimum 20% ansettelse i et av helseforetakene våre, og midlene tildeles for ett år. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet. For søknader i kategorien produktinnovasjon og tjenesteinnovasjon er det et krav om 25% egenfinansiering.

Det oppfordres til å lese søknadsveiledning nøye før innsendelse av søknad. I Søknadsveiledningen vil du også finne mal for prosjektbeskrivelse for de ulike kategoriene.

I 2022 kan det søkes om midler i tre kategorier:

 • Produktinnovasjon
 • Tjenesteinnovasjon
 • Overføring av innovasjon

 

SØKNADSFRIST: 20. OKTOBER 2022 kl 15:00 (NB: Vær klar over at det enkelte helseforetak kan ha sin egen interne søknadsfrist før fristen fra HMN RHF)

Ta kontakt med innovasjonsrådgiver i HMN RHF på innovasjon@helse-midt.no om du har spørsmål til utlysningen, og involver gjerne innovasjonsrådgiver i eget helseforetak i søknaden.

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet "forskningsmidler", men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søker har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer. En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.

 


Her velger du aktuell kategori for søknaden din. NB: Om tjenesteinnovasjonen allerede finnes ved et annet sykehus/institusjon, skal det søkes i kategorien "Overføring av innovasjon". 

Kortfattet, beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold

Vær nøye på å skrive inn rett navn, dette kan IKKE endres etterpå.

Vær nøye på å skrive inn rett mailadresse - denne kan IKKE endres etterpå.

Mobilnummer - 8 siffer. Det er dette nummeret som vil motta beskjeder og påminnelser fra systemet.

I accept the terms and conditions

No active announcements

KLINBEFORSK - Søknader om midler til prioriterte områder - midler 2022Deadline: 25/10/2022 16:00:00

In the call for projects from KLINBEFORSK in 2022, priority will be given to applications related to studies within two areas of needs-identified research:

 • treatment studies involving psychiatric health in children/adolescents
 • treatment of long term effects of covid-19

For more details, see call for proposals on the webpage of the programme (In Norwegian).

To create an application, select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page. After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. 

If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

All text in eSøknad should be in English.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


I accept the terms and conditions

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Please direct any questions to eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies