Helse Vests forskningsmidler 2018Frist: 15.09.2017 23:59:00

Helse Vest's research funds are to contribute to ensuring research activity among health providers in the region. Research funds are to be an incentive as well as an economic contribution in producing more quality research, and in cultivating research expertise by awarding PhD and postdoctoral fellowships. The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority and the region´s universities and university colleges, which decide the distribution of research funds, encourages regional collaboration on applications in order to build a robust, regional research environment. 

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Read more about this in Aims and Criteria.

We encourage everyone to read the call for application, guidelines and the instructions for the application form carefully.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler for 2018Frist: 05.09.2017 16:00:00

Information about the call for applications 2018

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about categories, funding and allocations. Here, you may also find links to application guidelines, templates and review criteria for the individual categories.

The final award of research funds for 2018 will be approved by the Board of Helse Sør-Øst RHF on December 14th, 2017. After the Board Meeting, an overview of successful applications will be published on the Helse Sør-Øst RHF web site.

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

You may only apply for one category per application.

The following research categories are available for funding in 2018:

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nords forskningsmidler for 2018Frist: 01.09.2017 16:00:00

Det lyses ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2018. Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte og prioriterte oppgaver.

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

For 2017 ble det innvilget nærmere 117 mill. kr til både pågående flerårige prosjekter og nye prosjekter, gjennom den åpne forskningsutlysningen. Både nye og tidligere innvilgede flerårige prosjekter skal støttes i 2018.  Dette innebærer at om lag 1/3 av summen er ledig til helt nye prosjekter. Det lyses ut om lag samme budsjettramme som for 2017, men med forbehold om at endelige budsjettrammer vedtas høsten 2017.

Midlene lyses ut åpent, med de kriterier som er lagt i søknadsveilederen, og innen de feltene som er nedfelt i Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 (kapittel 6.1 i strategidokumentet). Disse områdene gjenfinnes i eSøknaden.

Søknadstypene er:

 • Ph.d.-stipend
  • gjelder også forskerlinjestudenter

 • Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad
  • gjelder kun for Helse Nord-finansierte ph.d.-studenter
 • Postdoktorstipend
 • Utenlandsstipend
  • gjelder kun for Helse Nord RHF-finansierte postdoktorer og forskerstipend

 • Korttidsprosjekt
  • ordinært prosjekt eller pilotprosjekt

 • Flerårig forskningsprosjekt
  • prosjekt som omfatter flere forskere
  • forskerstipend for enkeltforsker
  • inkubatorstøtte
 • Startstipend
  • startstipend for å skrive 1) ph.d.-søknad, 2) postdoktorsøknad eller 3) søknad om regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning

  • toppstipend

Søknadsbehandling

Innkomne søknader behandles av vurderingskomiteer nedsatt av samarbeidsorganet (USAM). I enkelte tilfeller kan referee brukes. Søknad om utenlandsstipend behandles av komiteleder. Søknader om startstipend behandles av egen vurderingskomité. Komiteen skal bestå av de regionale metodeveilederne som er ansatt i Klinisk forskningsavdeling (KFA), UNN. Ved behov kan andre rekrutteres inn i komiteen. Oppnevning av komiteen foretas av AU USAM.

Formelle vilkår for å få søknaden vurdert i komiteene er at den 1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen og 2) at alle obligatoriske vedlegg er med. Dersom ikke vilkårene er tilstede vil søknaden avvises.

Søknadsveiledning med detaljer om søknadstypene, kriterier, oversikt komitémedlemmer og vurderingskriterier, er lagt ut på våre hjemmesider sammen med denne utlysningen. 

Det må legges inn et fullstendig budsjett for hele den omsøkte perioden. Maksimal tildeling er kr 1,2 mill. kr pr. søknad pr. år for prosjekter på full tid. Maksimal tildeling for prosjekter på halv tid er 0,6 mill. kr pr. søknad pr. år. Unntak er startstipend og toppstipend som har lavere grense. Postdoktorsøknad og forskerstipend som inneholder både stipendsøknad og søknad om utenlandsopphold kan overstige angitte grense da utgifter til utenlandsstipend kan komme i tillegg til maksbeløpet på 1,2 mill. pr. år.

Der søker får nasjonal finansiering vil ikke Helse Nord RHF tildele midler til samme formål. Søker må da ta imot forskningsmidler fra nasjonal arena, se også kap. 5.3 i søknadsveilederen.

Avhengighet mellom to eller flere søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må angis.

Søknadstype må angis ved opprettelse av søknad. Ved eventuelle behov for endring av søknadstype må ny søknad opprettes i eSøknad.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Søknadsfristen er 1.september 2017 kl. 16.00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.

eSøknad sender automatisk en kvittering, på e-post, for mottatt søknad til den som har opprettet søknaden. Dersom ikke dette skjer, ta kontakt på forskningsmidler@unn.no.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests forskningsmidler 2018Frist: 15.09.2017 23:59:00

Helse Vest's research funds are to contribute to ensuring research activity among health providers in the region. Research funds are to be an incentive as well as an economic contribution in producing more quality research, and in cultivating research expertise by awarding PhD and postdoctoral fellowships. The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority and the region´s universities and university colleges, which decide the distribution of research funds, encourages regional collaboration on applications in order to build a robust, regional research environment. 

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Read more about this in Aims and Criteria.

We encourage everyone to read the call for application, guidelines and the instructions for the application form carefully.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler for 2018Frist: 05.09.2017 16:00:00

Information about the call for applications 2018

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about categories, funding and allocations. Here, you may also find links to application guidelines, templates and review criteria for the individual categories.

The final award of research funds for 2018 will be approved by the Board of Helse Sør-Øst RHF on December 14th, 2017. After the Board Meeting, an overview of successful applications will be published on the Helse Sør-Øst RHF web site.

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. Do not send paper copies of the application or any attachments to the research administration at Helse Sør-Øst RHF.

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

You may only apply for one category per application.

The following research categories are available for funding in 2018:

For work on the application, Internet Explorer (v. 9 or newer) and Google Chrome is recommended.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Helse Nords forskningsmidler for 2018Frist: 01.09.2017 16:00:00

Det lyses ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2018. Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte og prioriterte oppgaver.

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

For 2017 ble det innvilget nærmere 117 mill. kr til både pågående flerårige prosjekter og nye prosjekter, gjennom den åpne forskningsutlysningen. Både nye og tidligere innvilgede flerårige prosjekter skal støttes i 2018.  Dette innebærer at om lag 1/3 av summen er ledig til helt nye prosjekter. Det lyses ut om lag samme budsjettramme som for 2017, men med forbehold om at endelige budsjettrammer vedtas høsten 2017.

Midlene lyses ut åpent, med de kriterier som er lagt i søknadsveilederen, og innen de feltene som er nedfelt i Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 (kapittel 6.1 i strategidokumentet). Disse områdene gjenfinnes i eSøknaden.

Søknadstypene er:

 • Ph.d.-stipend
  • gjelder også forskerlinjestudenter

 • Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad
  • gjelder kun for Helse Nord-finansierte ph.d.-studenter
 • Postdoktorstipend
 • Utenlandsstipend
  • gjelder kun for Helse Nord RHF-finansierte postdoktorer og forskerstipend

 • Korttidsprosjekt
  • ordinært prosjekt eller pilotprosjekt

 • Flerårig forskningsprosjekt
  • prosjekt som omfatter flere forskere
  • forskerstipend for enkeltforsker
  • inkubatorstøtte
 • Startstipend
  • startstipend for å skrive 1) ph.d.-søknad, 2) postdoktorsøknad eller 3) søknad om regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning

  • toppstipend

Søknadsbehandling

Innkomne søknader behandles av vurderingskomiteer nedsatt av samarbeidsorganet (USAM). I enkelte tilfeller kan referee brukes. Søknad om utenlandsstipend behandles av komiteleder. Søknader om startstipend behandles av egen vurderingskomité. Komiteen skal bestå av de regionale metodeveilederne som er ansatt i Klinisk forskningsavdeling (KFA), UNN. Ved behov kan andre rekrutteres inn i komiteen. Oppnevning av komiteen foretas av AU USAM.

Formelle vilkår for å få søknaden vurdert i komiteene er at den 1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen og 2) at alle obligatoriske vedlegg er med. Dersom ikke vilkårene er tilstede vil søknaden avvises.

Søknadsveiledning med detaljer om søknadstypene, kriterier, oversikt komitémedlemmer og vurderingskriterier, er lagt ut på våre hjemmesider sammen med denne utlysningen. 

Det må legges inn et fullstendig budsjett for hele den omsøkte perioden. Maksimal tildeling er kr 1,2 mill. kr pr. søknad pr. år for prosjekter på full tid. Maksimal tildeling for prosjekter på halv tid er 0,6 mill. kr pr. søknad pr. år. Unntak er startstipend og toppstipend som har lavere grense. Postdoktorsøknad og forskerstipend som inneholder både stipendsøknad og søknad om utenlandsopphold kan overstige angitte grense da utgifter til utenlandsstipend kan komme i tillegg til maksbeløpet på 1,2 mill. pr. år.

Der søker får nasjonal finansiering vil ikke Helse Nord RHF tildele midler til samme formål. Søker må da ta imot forskningsmidler fra nasjonal arena, se også kap. 5.3 i søknadsveilederen.

Avhengighet mellom to eller flere søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må angis.

Søknadstype må angis ved opprettelse av søknad. Ved eventuelle behov for endring av søknadstype må ny søknad opprettes i eSøknad.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Søknadsfristen er 1.september 2017 kl. 16.00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.

eSøknad sender automatisk en kvittering, på e-post, for mottatt søknad til den som har opprettet søknaden. Dersom ikke dette skjer, ta kontakt på forskningsmidler@unn.no.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Samarbeidsorganet, Helse Vest

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Sør-Øst

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad, Helse Nord

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT