Helse Vests forskningsmidler 2025Deadline: 15/09/2024 23:59:00

Helse Vest's research funds are to contribute to ensuring research activity among health providers in the region. Research funds are to be an incentive as well as an economic contribution in producing more quality research, and in cultivating research expertise by awarding fellowships. The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority and the region´s universities and university colleges, which decide the distribution of research funds, encourages regional collaboration on applications in order to build a robust, regional research environment. 

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Read more about this in Aims and Criteria.

To prevent the application from being set aside, we encourage everyone to carefully read the the call for application and guidelines, as well as the common reasons for not being shortlisted. 

Granting of the research funds will be decided at the Liaison Committee's (Samarbeidsorganet) meeting on the 28th of November 2024. The results will be announced on the Liaison Committee's website as soon as possible after the meeting.

In this call, it is possible to apply for the following application categories:

 • PhD fellowship
 • Postdoctoral fellowship
 • Extension of postdoctoral fellowship in combination with a stay abroad
 • Clinical research fellowship
 • Scholarship for clinical studies (20 per cent) - NEW
 • Clinical career fellowship
 • Open project support
 • Fellowship abroad

Select the health provider (and department, if relevant) or private, non-profit institution that will support the project. An email to applicant institution requesting support will be sent when the application is submitted.
Please note: The absolute final deadline for supporting the application is 3 weeks after the application deadline.

Select the correct application category and application form. Read more about the application categories on Helse Vest´s web pages.

Enter the title of the project. Note: If necessary, the project title can be changed from the application form.

A link to the application form will be sent to the entered address. Please make sure you enter an address that is in use and checked regularly. Check that your email address is written correctly.

The numbers should be entered continuously without spaces before, between, or after the characters.  

I accept the terms and conditions
Haukeland universitetssykehus: Strategisk forskningsprogramDeadline: 26/08/2024 13:00:00

Som del av dei strategiske planane for forskinga ved sjukehuset er det etablert eit strategisk forskingsprogram å støtte opp om ambisjonane og forskinga. Programmet skal blant annet ivareta spissfunksjonar, kompetansemiljø og toppforskningsmiljø, samt forsking på områder av særskilt betydning for helsetjenestetilbudet. Det lyses nå ut posisjoneringsstipend som er eit av tre verkemiddel. 

For å byggje opp om dei små forskingsmiljøa ved sjukehuset er det etablert ei ordning med posisjoneringsstipend retta inn mot små forskarmiljø. Med små forskingsmiljø meinast det det fagområde ved Haukeland universitetssjukehus som klassifiserast som små etter Health Reserach Classification System (HRCS) sin klassifisering. Søkjar må i søknaden vise til at søkjaren kjem frå eit lite fagmiljø. 

Posisjoneringsstipend til klinikarar tek stikte på å bygge opp dei mindre forskingsmiljøa ved sjukehuset og styrke forskarrekrutteringa. Posisjoneringsstipenda vil gje moglegheit for «legestipend» i 50 % i eit år. Det stillast krav om at dei som får stipend må sende ein søknad til Helse Vest RHF om stipend innan utløpet av perioden.

Søknadene blir vurdert ut frå vitenskapleg kvalitet og nytte. Søknader med formelle feil vil ikkje bli behandla. 

I denne utlysinga er deil mogleg å søke på følgande:

 • Posisjoneringsstipend (klinikar) - inntil 50 %

Det blir lagt til grunn at dei som blir tildelt stipend, kan starta opp høsten 2024. 


I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2025Deadline: 04/09/2024 16:00:00

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about categories, funding and allocations. 

Links to guidelines, templates and criterias for the application categories are available on our website. 

Application form

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following research categories are available for funding in 2025:

 • PhD fellowship
 • Postdoctoral fellowships 
 • Open project support 

Be careful to choose the right application form. It is not possible to change the form type during the process.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

 

 


An email to the applicant institution requesting anchoring will be sent when the application is submitted.

Note: A "regional research network" form must be created if the application concerns targeted regional research networks

The title can be changed after application is created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2024Deadline: 04/09/2024 16:00:00

Information about the call for overseas fellowships

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about who can appy.  

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. 

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

 

or work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


An email to the applicant institution requesting anchoring will be sent when the application is submitted.

Note: A "regional research network" form must be created if the application concerns targeted regional research networks

The title can be changed after application is created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2024Deadline: 30/10/2024 23:59:00

Research based innovation

The call will be running annually from March-October without a fixed deadline. Funding to innovation projects is thus awarded throughout this period.

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

 

 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions
Helse Nord Forskning - Prosjektetableringsstøtte for 2024 (løpende behandling)Deadline: 09/10/2024 16:00:00

Helse Nord RHF lyser ut forskningsmidler til prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk
forskning. Se Helse Nords internettside for generelle vilkår og denne ekstrautlysningen.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Nord Forskning - Hovedutlysning for 2025Deadline: 02/09/2024 15:00:00

Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Vests forskningsmidler 2025Deadline: 15/09/2024 23:59:00

Helse Vest's research funds are to contribute to ensuring research activity among health providers in the region. Research funds are to be an incentive as well as an economic contribution in producing more quality research, and in cultivating research expertise by awarding fellowships. The Regional Liaison Committee (Det regionale samarbeidsorganet) between Western Norway Regional Health Authority and the region´s universities and university colleges, which decide the distribution of research funds, encourages regional collaboration on applications in order to build a robust, regional research environment. 

Applications will be evaluated for scientific quality and utility. Read more about this in Aims and Criteria.

To prevent the application from being set aside, we encourage everyone to carefully read the the call for application and guidelines, as well as the common reasons for not being shortlisted. 

Granting of the research funds will be decided at the Liaison Committee's (Samarbeidsorganet) meeting on the 28th of November 2024. The results will be announced on the Liaison Committee's website as soon as possible after the meeting.

In this call, it is possible to apply for the following application categories:

 • PhD fellowship
 • Postdoctoral fellowship
 • Extension of postdoctoral fellowship in combination with a stay abroad
 • Clinical research fellowship
 • Scholarship for clinical studies (20 per cent) - NEW
 • Clinical career fellowship
 • Open project support
 • Fellowship abroad

Select the health provider (and department, if relevant) or private, non-profit institution that will support the project. An email to applicant institution requesting support will be sent when the application is submitted.
Please note: The absolute final deadline for supporting the application is 3 weeks after the application deadline.

Select the correct application category and application form. Read more about the application categories on Helse Vest´s web pages.

Enter the title of the project. Note: If necessary, the project title can be changed from the application form.

A link to the application form will be sent to the entered address. Please make sure you enter an address that is in use and checked regularly. Check that your email address is written correctly.

The numbers should be entered continuously without spaces before, between, or after the characters.  

I accept the terms and conditions
Haukeland universitetssykehus: Strategisk forskningsprogramDeadline: 26/08/2024 13:00:00

Som del av dei strategiske planane for forskinga ved sjukehuset er det etablert eit strategisk forskingsprogram å støtte opp om ambisjonane og forskinga. Programmet skal blant annet ivareta spissfunksjonar, kompetansemiljø og toppforskningsmiljø, samt forsking på områder av særskilt betydning for helsetjenestetilbudet. Det lyses nå ut posisjoneringsstipend som er eit av tre verkemiddel. 

For å byggje opp om dei små forskingsmiljøa ved sjukehuset er det etablert ei ordning med posisjoneringsstipend retta inn mot små forskarmiljø. Med små forskingsmiljø meinast det det fagområde ved Haukeland universitetssjukehus som klassifiserast som små etter Health Reserach Classification System (HRCS) sin klassifisering. Søkjar må i søknaden vise til at søkjaren kjem frå eit lite fagmiljø. 

Posisjoneringsstipend til klinikarar tek stikte på å bygge opp dei mindre forskingsmiljøa ved sjukehuset og styrke forskarrekrutteringa. Posisjoneringsstipenda vil gje moglegheit for «legestipend» i 50 % i eit år. Det stillast krav om at dei som får stipend må sende ein søknad til Helse Vest RHF om stipend innan utløpet av perioden.

Søknadene blir vurdert ut frå vitenskapleg kvalitet og nytte. Søknader med formelle feil vil ikkje bli behandla. 

I denne utlysinga er deil mogleg å søke på følgande:

 • Posisjoneringsstipend (klinikar) - inntil 50 %

Det blir lagt til grunn at dei som blir tildelt stipend, kan starta opp høsten 2024. 


I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2025Deadline: 04/09/2024 16:00:00

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about categories, funding and allocations. 

Links to guidelines, templates and criterias for the application categories are available on our website. 

Application form

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

The following research categories are available for funding in 2025:

 • PhD fellowship
 • Postdoctoral fellowships 
 • Open project support 

Be careful to choose the right application form. It is not possible to change the form type during the process.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

 

 

 


An email to the applicant institution requesting anchoring will be sent when the application is submitted.

Note: A "regional research network" form must be created if the application concerns targeted regional research networks

The title can be changed after application is created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2024Deadline: 04/09/2024 16:00:00

Information about the call for overseas fellowships

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with information about who can appy.  

The application form

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. 

To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

 

or work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.


An email to the applicant institution requesting anchoring will be sent when the application is submitted.

Note: A "regional research network" form must be created if the application concerns targeted regional research networks

The title can be changed after application is created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

Note: eSøknad sends a receipt by e-mail to the e-mail address that was entered when the application from was created. 

I accept the terms and conditions
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2024Deadline: 30/10/2024 23:59:00

Research based innovation

The call will be running annually from March-October without a fixed deadline. Funding to innovation projects is thus awarded throughout this period.

The call text is available on the web site of Helse Sør-Øst RHF with more information.

Helse Sør-Øst RHF has an electronic (web-based) application portal. To create an application, the applicant should select the applicant institution and relevant category, and enter the title, name and e-mail address in the form below. Afterwards, you should press “create application” at the bottom right of this page.

After a few minutes, an e-mail will be sent to the selected e-mail address. This e-mail contains a link to the application form. If several people are contributing to the application, the link can be distributed between the collaborating partners for access to the form.

For work on the application, Microsoft Edge and Google Chrome is recommended.

Avoid using @gmail - addresses, they block for receiving e-mail sent from eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

 

 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

I accept the terms and conditions

No active announcements

Helse Nord Forskning - Prosjektetableringsstøtte for 2024 (løpende behandling)Deadline: 09/10/2024 16:00:00

Helse Nord RHF lyser ut forskningsmidler til prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk
forskning. Se Helse Nords internettside for generelle vilkår og denne ekstrautlysningen.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions
Helse Nord Forskning - Hovedutlysning for 2025Deadline: 02/09/2024 15:00:00

Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

I accept the terms and conditions

No active announcements

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Please direct any questions to eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Privacy  -  Cookies

eSøknad is developed by Sølvi Lerfald and Reidar Thorstensen, Center for Clinical Research, Helse Vest RHF. It is developed in cooperation with all 4 RHF with support from Helse Vest IKT

Privacy  -  Cookies