Helse Vests forskningsmidler 2020Frist: 15.09.2019 23:59:00

Helse Vests forskningsmidler skal medvirke til å sikre forskingsaktivitet i helseforetakene i regionen. Forskingsmidlene skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å få mer forskning av god kvalitet, og for å bygge forskingskompetanse gjennom tildeling av stipend. Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og UH-institusjonene i regionen, som vedtar fordelingen av forskningsmidlene, oppfordrer til regionalt samarbeid om søknadene for å bygge robuste, regionale forskningsmiljø. 

Søknadene vil bli vurdert ut fra vitenskapelig kvalitet og nytte. Les mer om dette i formål og kriterier.

Vi oppfordrer til å lese utlysningen, retningslinjer og veiledningstekst i søknadsskjemaet nøye.

Tildeling av Helse Vests forskningsmidler 2020 vedtas på møte i Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon torsdag 28. november 2019.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: ved behov kan prosjekttittelen endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests innovasjonsmidler 2020Frist: 15.09.2019 23:59:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 15.september. Hvert helseforetak vil foreta en prioritering av sine søknader før de sendes samlet til Helse Vest RHF. Det er ledermøtet i Helse Vest RHF som godkjenner den endelige tildelingen av innovasjonsmidler.

Innovasjonsmidler gis til prosjekt som understøtter den regionale innovasjonsstrategien i Helse Vest.

Les tildelingskriterier for innovasjonsmidler i Helse Vest før du begynner å fylle ut søknaden. Når du har fyllt ut feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler.

Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

 

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsnettverk for 2020Frist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for 2020

Helse Sør-Øst RHF utlyser strategiske forskningsmidler til regionale forskningsnettverk.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for mer informasjon.

Endelig tildeling av forskningsmidler for 2020 vedtas på styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2019. Umiddelbart etter møtet vil det bli lagt ut oversikt over hvilke søknader som er innstilt til støtte på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg. 

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2020Frist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for 2020

Se fullstendige utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke, søknadskategorier, satser og tildelingskvoter. På våre nettsider er det også lagt ut lenker til føringer, maler og vurderingskriterier for de enkelte søknadskategoriene. 

Endelig tildeling av forskningsmidler for 2020vedtas på styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2019. Umiddelbart etter møtet vil det bli lagt ut oversikt over hvilke søknader som er innstilt til støtte på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg. 

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Det kan bare søkes om én stønadsform pr. søknad. 

For 2020 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2019Frist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for utenlandsstipend

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Følgende kan søkes om i denne utlysningen:

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehuseneFrist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehus.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes om. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

For denne ulysningen vil det være mulig å søke om følgende:

  • Forskerstipend

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon - høst 2019Frist: 05.09.2019 16:00:00

Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til prosjekter innen forskningsbasert  innovasjon. Prosjektene må ha oppstart maksimum seks måneder etter tildeling.

​Hvem kan søke?
Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20% stilling ved et helseforetak / privat, ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller ved en privat institusjon med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese utlysning og føringer nøye.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Sør-Øst RHF på denne adressen:innovasjon@helse-sorost.no.


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Verifiseringsfase - Finansiering av aktiviteter knyttet til bekreftelse eller verifisering av en idé eller et konsept. 

Etableringsfase - Finansiering av innovasjonsaktiviteter knyttet til kommersialisering, lisensiering eller bedriftsetablering. 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nords forskningsmidler for 2020Frist: 01.09.2019 16:00:00

Det lyses ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2020. Midlene lyses ut i åpen konkurranse, med de kriterier som er lagt i søknadsveilederen, og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020. Se vilkårene på Helse Nords internettside.

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

 

Søknaden

Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, 2 søknader til de ordinære søknadstypene.

Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 mill. kr i støtte, både til pågående og nye forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling av midler til søknadstypen KlinReg inngår ikke i beregningen.

Det må legges inn et fullstendig budsjett for hele den omsøkte perioden. Maksimal tildeling er 1,3 mill. kr pr. søknad pr. år, ved tilsvarende fullt årsverk. Unntakene er startstipend og prosjektetableringsstøtte som har lavere grense, og postdoktorsøknad og forskerstipend som har høyere grenser.

Eventuell avhengighet mellom søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må angis.

Formelle vilkår for å få søknaden vurdert i komiteene er at den 1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen og 2) at alle obligatoriske vedlegg følger med søknaden.

 

Søknadsskjema

Søknadstype må angis ved opprettelse av søknad. Ved eventuelle behov for endring av søknadstype må ny søknad opprettes. Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Søknadsfristen er 1. september 2019 kl. 16.00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests forskningsmidler 2020Frist: 15.09.2019 23:59:00

Helse Vests forskningsmidler skal medvirke til å sikre forskingsaktivitet i helseforetakene i regionen. Forskingsmidlene skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å få mer forskning av god kvalitet, og for å bygge forskingskompetanse gjennom tildeling av stipend. Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og UH-institusjonene i regionen, som vedtar fordelingen av forskningsmidlene, oppfordrer til regionalt samarbeid om søknadene for å bygge robuste, regionale forskningsmiljø. 

Søknadene vil bli vurdert ut fra vitenskapelig kvalitet og nytte. Les mer om dette i formål og kriterier.

Vi oppfordrer til å lese utlysningen, retningslinjer og veiledningstekst i søknadsskjemaet nøye.

Tildeling av Helse Vests forskningsmidler 2020 vedtas på møte i Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon torsdag 28. november 2019.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: ved behov kan prosjekttittelen endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests innovasjonsmidler 2020Frist: 15.09.2019 23:59:00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 15.september. Hvert helseforetak vil foreta en prioritering av sine søknader før de sendes samlet til Helse Vest RHF. Det er ledermøtet i Helse Vest RHF som godkjenner den endelige tildelingen av innovasjonsmidler.

Innovasjonsmidler gis til prosjekt som understøtter den regionale innovasjonsstrategien i Helse Vest.

Les tildelingskriterier for innovasjonsmidler i Helse Vest før du begynner å fylle ut søknaden. Når du har fyllt ut feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler.

Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

 

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsnettverk for 2020Frist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for 2020

Helse Sør-Øst RHF utlyser strategiske forskningsmidler til regionale forskningsnettverk.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for mer informasjon.

Endelig tildeling av forskningsmidler for 2020 vedtas på styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2019. Umiddelbart etter møtet vil det bli lagt ut oversikt over hvilke søknader som er innstilt til støtte på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg. 

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2020Frist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for 2020

Se fullstendige utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke, søknadskategorier, satser og tildelingskvoter. På våre nettsider er det også lagt ut lenker til føringer, maler og vurderingskriterier for de enkelte søknadskategoriene. 

Endelig tildeling av forskningsmidler for 2020vedtas på styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2019. Umiddelbart etter møtet vil det bli lagt ut oversikt over hvilke søknader som er innstilt til støtte på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg. 

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Det kan bare søkes om én stønadsform pr. søknad. 

For 2020 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2019Frist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for utenlandsstipend

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Følgende kan søkes om i denne utlysningen:

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehuseneFrist: 05.09.2019 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen for strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehus.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes om. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

For denne ulysningen vil det være mulig å søke om følgende:

  • Forskerstipend

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Personvernerklæring


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon - høst 2019Frist: 05.09.2019 16:00:00

Helse Sør-Øst RHF utlyser herved midler til prosjekter innen forskningsbasert  innovasjon. Prosjektene må ha oppstart maksimum seks måneder etter tildeling.

​Hvem kan søke?
Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20% stilling ved et helseforetak / privat, ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller ved en privat institusjon med søknadsadgang. Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese utlysning og føringer nøye.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Sør-Øst RHF på denne adressen:innovasjon@helse-sorost.no.


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Verifiseringsfase - Finansiering av aktiviteter knyttet til bekreftelse eller verifisering av en idé eller et konsept. 

Etableringsfase - Finansiering av innovasjonsaktiviteter knyttet til kommersialisering, lisensiering eller bedriftsetablering. 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Helse Nords forskningsmidler for 2020Frist: 01.09.2019 16:00:00

Det lyses ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2020. Midlene lyses ut i åpen konkurranse, med de kriterier som er lagt i søknadsveilederen, og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020. Se vilkårene på Helse Nords internettside.

Helse Nords forskningsstrategi omfatter all relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

 

Søknaden

Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, 2 søknader til de ordinære søknadstypene.

Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 mill. kr i støtte, både til pågående og nye forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling av midler til søknadstypen KlinReg inngår ikke i beregningen.

Det må legges inn et fullstendig budsjett for hele den omsøkte perioden. Maksimal tildeling er 1,3 mill. kr pr. søknad pr. år, ved tilsvarende fullt årsverk. Unntakene er startstipend og prosjektetableringsstøtte som har lavere grense, og postdoktorsøknad og forskerstipend som har høyere grenser.

Eventuell avhengighet mellom søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må angis.

Formelle vilkår for å få søknaden vurdert i komiteene er at den 1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen og 2) at alle obligatoriske vedlegg følger med søknaden.

 

Søknadsskjema

Søknadstype må angis ved opprettelse av søknad. Ved eventuelle behov for endring av søknadstype må ny søknad opprettes. Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Søknadsfristen er 1. september 2019 kl. 16.00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.


Søkeinstitusjon er den institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for søker og eventuelt andre i prosjektet som skal ansettes (for eksempel ph.d.-stipendiat). Søkeinstitusjonen påtar seg det organisatoriske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og stiller fysisk arbeidsplass til disposisjon ved institusjonen.

 

Dersom veileder eller prosjektleder er ansatt ved annen institusjon, er det likevel utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen foregår som er søkeinstitusjon og forskningsansvarlig institusjon.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 2 i søknadsveilederen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT