Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehuseneFrist: 20.05.2021 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen - forskningsmidler for ikke-universitetssykehus.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes om. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

For denne ulysningen vil det være mulig å søke om finansiering av 50% stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks 600 000 kr per år) for inntil 3 år.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Personvernerklæring


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU forvalter forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Hovedmålet for FFU er å styrke forskningsaktiviteten og -samarbeidet mellom de to institusjonene.

Det lyses ut midler innen følgende kategorier:

 • Toårige forskningsprosjekter (inntil 1 million kroner)
 • 50 % forskerstilling (i inntil 3 år)

Fullstendig utlysningstekst finner du på Felles forskningsutvalg sine nettsider.

Hvem kan søke? 
Søknader kan kun fremmes av fast ansatte ved St. Olavs hospital - i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU eller av fast ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - i samarbeid med St. Olavs hospital HF. Ansatte ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik er ikke berettiget til å søke.

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

Søknadsfrist er tirsdag 1juni kl. 15:00.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Felles forskningsutvalg: ffu@mh.ntnu.no 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Samarbeidsorganet Midt-Norge - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon avsatt midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helsefag i regionen.

Alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres til å fremme søknader og til å inngå samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler, kommuner og/eller næringsliv i regionen om felles prosjektsøknader. Prosjektet det søkes om skal ha relevans for helsetjenesten og det er en forutsetning at forskningen gjennomføres med deltakelse fra helseforetak i regionen.

 

Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge, lyses det for 2022 ut forskningmidler i følgende søknadskategorier:

 1. Stipendstillinger*
  • Doktorgradsstipend, kjent kandidat 
  • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Postdoktorstipend 
  • Forskerstipend
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, kjent kandidat
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Innovasjonsrettet Postdoktorstipend
  • Innovasjonsrettet Forskerstipend
 2. Prosjektmidler
 3. Utenlandsopphold

   * Stillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier.

 

Søknader kan fremmes fra personer ansatt i følgende institusjoner:

 • Helseforetak i Midt-Norge
 • Universitet og høgskoler i regionen, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge
 • Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge.

 

Søknadsfrist er tirsdag 1. juni kl. 15:00. 

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. All informasjon lagres automatisk etterhvert som skjemaet fylles ut.
Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

 

Fullstendig utlysningstekst finner du på Helse Midt-Norge sine nettsider.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nords innovasjonsutlysning for 2021Frist: 26.04.2021 16:00:00

Ansatte i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon/avtalespesialist i regionen kan søke om innovasjonsmidler. Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang.

Hele utlysningsteksten finner du her. Les utlysningen før du begynner med eSøknad.

Når du har fylt ut feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Søknaden mellomlagres og kan redigeres helt til den sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn er det ikke mulig å gjøre endringer.

En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Søkes det om mer enn maksimalt tilskuddsbeløp vil søknaden kunne bli avvist.  

Søknadsfrist er 26.04.2021 kl.16.00

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden. Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: innovasjonsmidler@helse-nord.no

 • Knut Høybråten, rådgiver Helse Nord RHF. Knut.hoybraten@helse-nord.no 

Tlf. 412 72 262

 • Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no 

Tlf. 934 83 077


Søkerinstitusjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Prosjektsøknader til KLINBEFORSK (tematisk åpen utlysning) – midler 2021Frist: 30.04.2021 16:00:00

Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av pasienter og har som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner, inkludert bruk av legemidler og medisinsk teknologi, og/eller å utvikle og evaluere nye. 

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner. Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) må være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden. 

Se fullstendig utlysningstekst på nettsiden til programmet.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

All tekst i eSøknad skal skrives på engelsk.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Søknader om midler til behovsidentifisert forskning - KLINBEFORSK - midler 2021Frist: 30.04.2021 16:00:00

I utlysningen av prosjektmidler fra KLINBEFORSK i 2021 vil det bli gitt prioritet til søknader knyttet til studier innen to behovsidentifiserte områder:

 • kirurgisk behandling av lipødem
 • ikke-kirurgisk behandling av barn / unge med alvorlig fedme.

Denne søknadskategorien gjelder kun for søknader som involverer studier innen disse to prioriterte områdene. Alle andre søknader må opprettes i søknadskategori A: Prosjektsøknader til KLINBEFORSK (tematisk åpen utlysning) – midler 2021.

Søknader om forskningsmidler til de prioriterte områdene skal oppfylle programplanens intensjon. Prioriteringen følger av vedtak i møte for KLINBEFORSKs programstyre 21. januar 2021.

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner. Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) må være ansatt i minst 20 % stilling ved en søkerberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden. 

Se fullstendig utlysningstekst på nettsiden til programmet.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

All tekst i eSøknad skal skrives på engelsk.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Helse Sør-Øst - Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehuseneFrist: 20.05.2021 16:00:00

Informasjon om søknadsprosessen - forskningsmidler for ikke-universitetssykehus.

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes om. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. Det skal ikke sendes inn papirversjon av søknad eller vedlegg.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

For denne ulysningen vil det være mulig å søke om finansiering av 50% stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks 600 000 kr per år) for inntil 3 år.

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

 

Personvernerklæring


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU) - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU forvalter forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Hovedmålet for FFU er å styrke forskningsaktiviteten og -samarbeidet mellom de to institusjonene.

Det lyses ut midler innen følgende kategorier:

 • Toårige forskningsprosjekter (inntil 1 million kroner)
 • 50 % forskerstilling (i inntil 3 år)

Fullstendig utlysningstekst finner du på Felles forskningsutvalg sine nettsider.

Hvem kan søke? 
Søknader kan kun fremmes av fast ansatte ved St. Olavs hospital - i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU eller av fast ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - i samarbeid med St. Olavs hospital HF. Ansatte ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik er ikke berettiget til å søke.

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

Søknadsfrist er tirsdag 1juni kl. 15:00.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Felles forskningsutvalg: ffu@mh.ntnu.no 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Samarbeidsorganet Midt-Norge - forskningsmidler for 2022Frist: 01.06.2021 15:00:00

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon avsatt midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helsefag i regionen.

Alle helseforetak i Midt-Norge oppfordres til å fremme søknader og til å inngå samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler, kommuner og/eller næringsliv i regionen om felles prosjektsøknader. Prosjektet det søkes om skal ha relevans for helsetjenesten og det er en forutsetning at forskningen gjennomføres med deltakelse fra helseforetak i regionen.

 

Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge, lyses det for 2022 ut forskningmidler i følgende søknadskategorier:

 1. Stipendstillinger*
  • Doktorgradsstipend, kjent kandidat 
  • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Postdoktorstipend 
  • Forskerstipend
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, kjent kandidat
  • Innovasjonsrettet Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Innovasjonsrettet Postdoktorstipend
  • Innovasjonsrettet Forskerstipend
 2. Prosjektmidler
 3. Utenlandsopphold

   * Stillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier.

 

Søknader kan fremmes fra personer ansatt i følgende institusjoner:

 • Helseforetak i Midt-Norge
 • Universitet og høgskoler i regionen, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge
 • Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge.

 

Søknadsfrist er tirsdag 1. juni kl. 15:00. 

Når du oppretter en søknad vil du motta en e-post med en unik lenke som gir deg tilgang til å redigere søknaden din fram til den er levert. Du kan dele lenken med eventuelle samarbeidspartnere som du ønsker skal ha lese- og redigeringstilgang til din søknad. All informasjon lagres automatisk etterhvert som skjemaet fylles ut.
Merk at det verken er anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter fristen.

 

Fullstendig utlysningstekst finner du på Helse Midt-Norge sine nettsider.

Om du har spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

 


Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med. 

I det søknaden leveres inn, blir en epost sendt til klinikksjef ved søkerinstitusjonen med forespørsel om forankring av prosjektet. Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret ved, og har deltakelse fra helseforetak.

Vertsinstitusjon for prosjektet angis under "klassifisering" i søknadsskjemaet. Dersom vertsinstitusjon er en annen enn den valgte søkerinstitusjonen (f.eks. et institutt ved NTNU), skal det legges ved et forankringsskjema fra egen leder.

For søknader til Felles forskningsutvalg skal det alltid legges ved eget forankringsskjema for FFU signert av instituttleder.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Forsikre deg om at du har valgt riktig utlysning og riktig søknadstype før du oppretter søknadsskjema.

Link til søknadsskjema og annen informasjon angående søknaden vil sendes til den oppgitte adressen, legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nords innovasjonsutlysning for 2021Frist: 26.04.2021 16:00:00

Ansatte i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon/avtalespesialist i regionen kan søke om innovasjonsmidler. Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang.

Hele utlysningsteksten finner du her. Les utlysningen før du begynner med eSøknad.

Når du har fylt ut feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Søknaden mellomlagres og kan redigeres helt til den sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn er det ikke mulig å gjøre endringer.

En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Søkes det om mer enn maksimalt tilskuddsbeløp vil søknaden kunne bli avvist.  

Søknadsfrist er 26.04.2021 kl.16.00

Det anbefales å benytte Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) eller Google Chrome når man arbeider med søknaden. Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: innovasjonsmidler@helse-nord.no

 • Knut Høybråten, rådgiver Helse Nord RHF. Knut.hoybraten@helse-nord.no 

Tlf. 412 72 262

 • Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF. kristina.lindstrom@helse-nord.no 

Tlf. 934 83 077


Søkerinstitusjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

Navn på den som oppretter søknaden. Prosjektleder/søker oppgis i deltakerlisten. Se beskrivelse av krav til søker i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Prosjektsøknader til KLINBEFORSK (tematisk åpen utlysning) – midler 2021Frist: 30.04.2021 16:00:00

Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Klinisk behandlingsforskning omfatter inklusjon av pasienter og har som formål å forbedre eksisterende behandlingsrutiner, inkludert bruk av legemidler og medisinsk teknologi, og/eller å utvikle og evaluere nye. 

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner. Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) må være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden. 

Se fullstendig utlysningstekst på nettsiden til programmet.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

All tekst i eSøknad skal skrives på engelsk.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Søknader om midler til behovsidentifisert forskning - KLINBEFORSK - midler 2021Frist: 30.04.2021 16:00:00

I utlysningen av prosjektmidler fra KLINBEFORSK i 2021 vil det bli gitt prioritet til søknader knyttet til studier innen to behovsidentifiserte områder:

 • kirurgisk behandling av lipødem
 • ikke-kirurgisk behandling av barn / unge med alvorlig fedme.

Denne søknadskategorien gjelder kun for søknader som involverer studier innen disse to prioriterte områdene. Alle andre søknader må opprettes i søknadskategori A: Prosjektsøknader til KLINBEFORSK (tematisk åpen utlysning) – midler 2021.

Søknader om forskningsmidler til de prioriterte områdene skal oppfylle programplanens intensjon. Prioriteringen følger av vedtak i møte for KLINBEFORSKs programstyre 21. januar 2021.

Brukermedvirkning er obligatorisk for alle søknader til KLINBEFORSK. Det må legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner, og prosjektene skal ha et klinisk forskningssamarbeid med deltakelse fra helseforetak eller private, ideelle sykehus i alle fire helseregioner. Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) må være ansatt i minst 20 % stilling ved en søkerberettiget institusjon på søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden. 

Se fullstendig utlysningstekst på nettsiden til programmet.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

All tekst i eSøknad skal skrives på engelsk.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler