Strategiske midler til mindre helseforetak 2022-2024Frist: 07.11.2021 16.00.00

Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon i Helse Vest lyser ut 15 millioner kroner for perioden 2022 t.o.m. 2024. Fristen for å søke midlene er søndag 7. november klokka 16:00.

Satsingen er forankret i styret i Helse Vest og i Det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest. Målet med satsingen er å bygge opp forskningsvirksomheten og sikre gode forskningsmiljø i mindre helseforetak og i private, ideelle institusjoner som har avtale med Helse Vest. For at satsingen skal kunne gi et vesentlig bidrag når det kommer til å løse helsetjenestenes utfordringer er det viktig at den er utformet på en ambisiøs og fremtidsrettet måte. Satsingen må være godt forankret i toppledelsen i søkerinstitusjonen, og det stilles krav til egenfinansiering tilsvarende summen som søkes Helse Vest. Merk at det er definert hvilke helseforetak/institusjoner denne utlysningen er åpen for.

Utlysningsteksten inneholder viktig informasjon og føringer for utlysningen som søkere må sette seg godt inn i før søknad opprettes.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.
Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: Prosjekttittelen kan endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Mobilnummer skal legges inn fortløpende uten mellomrom før, mellom eller etter tegnene. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Innovasjonsmidler høst 2021 - Nye prosjekter ved eget helseforetakFrist: 25.10.2021 16.00.00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

I denne kategorien kan det søkes om midler til prosjekt som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak (prosjekteier). Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller til prosjekt som allerede er startet opp. Det er mulig å søke om støtte til nåde store og små prosjekt. Maks støttebeløp fra Helse Vest RHF er 1,2 millioner kr for denne kategorien.  

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

 

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Innovasjonsmidler høst 2021 - IdeoverføringFrist: 25.10.2021 16.00.00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

Det kan søkes om prosjektmidler til å adoptere gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykka i andre sykehus/helseføretak , enten i Helse Vest-regionen eller nasjonalt/internasjonalt. Denne prosjektkategorien er et virkemiddel som skal stimulere til å spre gode innovasjoner som allerede er tatt i bruk i helstetjenesten. I søknaden er det viktig å gjøre rede for hvorfor dere vil adoptere akkurat denne løsningen, hvilke gevinster dere forventer å oppnå, og hvordan dere vil samarbeide med organisasjonen dere skal adoptere løsningen fra. Maks søknadssum i denne kategorien er 400 000 kr. 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

 


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

 

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
HMN Innovasjonsmidler 2021 - tjenesteinnovasjon og produktinnovasjonFrist: 26.10.2021 16.00.00

Helse Midt-Norge RHF lyser ut innovasjonsmidler til nye prosjekter (produkt- og tjenesteinnovasjon) ved eget helseforetak 

Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge, og oppstart er senest tre måneder etter tildeling av midler. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen (det aktuelle helseforetaket) og er øremerket innovasjonsprosjektet. Et prosjekt kan få tildelt midler ved maksimum tre tildelinger.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese søknadsveiledningen nøye på hjemmesiden til Helse Midt-Norge RHF, Innovasjon - Helse Midt-Norge RHF (helse-midt.no). I Søknadsveiledningen finner du også mal for prosjektbeskrivelse.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Midt-Norge RHF på denne adressen: innovasjon@helse-midt.no 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
HMN Innovasjonsmidler 2021 - overføring av ideer fra andre helseforetak Frist: 26.10.2021 16.00.00

Helse Midt-Norge RHF lyser i år for første gang ut midler til overføring av tjenesteinnovasjon fra andre helseforetak. For denne utlysningen er maksimum søknadsbeløp 250 000 kr, og det stilles ikke krav til egenfinansiering for de prosjektene som får støtte gjennom denne utlysningen. Det tildelte beløpet er for ett år, og samme prosjekt kan kun få én tildeling i denne kategorien.

Det oppfordres til å lese søknadsveiledning nøye før innsendelse av søknad. I Søknadsveiledningen vil du også finne mal for prosjektbeskrivelse.

For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Midt-Norge RHF på denne adressen: innovasjon@helse-midt.no

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.

 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
KLINBEFORSK - Søknad om midler til behovsidentifisert forskning - høst 2021Frist: 30.11.2021 16.00.00

De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) med referanse til Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021).

Tilleggsbevilgningen på 100 mill. kroner konkurranseutsettes gjennom KLINBEFORSK for å finansiere nasjonale behovsidentifiserte studier innenfor følgende prioriterte områder:

 • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
 • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
 • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
  • sjeldne diagnoser
  • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
  • alvorlige sykdommer som rammer barn

Det gjøres oppmerksom på at søknader om forskningsmidler til de prioriterte områdene skal oppfylle programplanens intensjon og programmets føringer.

Se fullstendig utlysningstekst på programmets nettside.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

All tekst i eSøknad skal skrives på engelsk.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Strategiske midler til mindre helseforetak 2022-2024Frist: 07.11.2021 16.00.00

Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon i Helse Vest lyser ut 15 millioner kroner for perioden 2022 t.o.m. 2024. Fristen for å søke midlene er søndag 7. november klokka 16:00.

Satsingen er forankret i styret i Helse Vest og i Det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest. Målet med satsingen er å bygge opp forskningsvirksomheten og sikre gode forskningsmiljø i mindre helseforetak og i private, ideelle institusjoner som har avtale med Helse Vest. For at satsingen skal kunne gi et vesentlig bidrag når det kommer til å løse helsetjenestenes utfordringer er det viktig at den er utformet på en ambisiøs og fremtidsrettet måte. Satsingen må være godt forankret i toppledelsen i søkerinstitusjonen, og det stilles krav til egenfinansiering tilsvarende summen som søkes Helse Vest. Merk at det er definert hvilke helseforetak/institusjoner denne utlysningen er åpen for.

Utlysningsteksten inneholder viktig informasjon og føringer for utlysningen som søkere må sette seg godt inn i før søknad opprettes.


Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.
Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: Prosjekttittelen kan endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Mobilnummer skal legges inn fortløpende uten mellomrom før, mellom eller etter tegnene. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Innovasjonsmidler høst 2021 - Nye prosjekter ved eget helseforetakFrist: 25.10.2021 16.00.00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

I denne kategorien kan det søkes om midler til prosjekt som gjennomføres for første gang og ved eget helseforetak (prosjekteier). Det kan søkes om midler til realisering av nye ideer eller til prosjekt som allerede er startet opp. Det er mulig å søke om støtte til nåde store og små prosjekt. Maks støttebeløp fra Helse Vest RHF er 1,2 millioner kr for denne kategorien.  

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

 

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Innovasjonsmidler høst 2021 - IdeoverføringFrist: 25.10.2021 16.00.00

Ansatte i alle foretak og private ideelle institusjoner i Helse Vest kan søke regionale innovasjonsmidler. Søknadsfristen er 25. oktober. Alle søknader skal være forankret og godkjent av prosjekteier sin klinikkdirektør/avdelingsleder. Les føringer for innovasjonsmidler i Helse Vest og vurderingskriterier nøye, før dere lager prosjektsøknaden. En ufullstendig søknad, eller en søknad som ikke overholder formatkrav, vil kunne bli avvist. Dersom det blir søkt om mer enn maksimalt støttebeløp fra Helse Vest vil søknaden bli avvist. Det oppfordres sterkt til at søknaden utvikles i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingene i foretakene, og at dere tar kontakt med andre relevante aktører for å kvalitetssikre søknaden (f. eks. lokalt arkitekturansvarlig, Helse Vest IKT og Sykehusinnkjøp HF). 

Det kan søkes om prosjektmidler til å adoptere gode innovasjonsløsninger som har vist seg å være vellykka i andre sykehus/helseføretak , enten i Helse Vest-regionen eller nasjonalt/internasjonalt. Denne prosjektkategorien er et virkemiddel som skal stimulere til å spre gode innovasjoner som allerede er tatt i bruk i helstetjenesten. I søknaden er det viktig å gjøre rede for hvorfor dere vil adoptere akkurat denne løsningen, hvilke gevinster dere forventer å oppnå, og hvordan dere vil samarbeide med organisasjonen dere skal adoptere løsningen fra. Maks søknadssum i denne kategorien er 400 000 kr. 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

 


Søknaden må være forankret hos din leder før den sendes inn.

Velg hvilket foretak du tilhører. E-postadressen fra innovasjonsansvarlig i ditt foretak viser i rullgardinen. De vil få melding om at søknaden er registrert.

 

Skriv inn prosjektets tittel.

Navn på søker

Her skal du skrive inn søkerens e-postadresse. Du vil motta en e-post med informasjon om videre søknadsprosess med lenke til søknadsskjema. I lenken står det 'forskningsmidler', dette gjelder også for søknad om innovasjonsmidler.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

HMN Innovasjonsmidler 2021 - tjenesteinnovasjon og produktinnovasjonFrist: 26.10.2021 16.00.00

Helse Midt-Norge RHF lyser ut innovasjonsmidler til nye prosjekter (produkt- og tjenesteinnovasjon) ved eget helseforetak 

Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge, og oppstart er senest tre måneder etter tildeling av midler. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen (det aktuelle helseforetaket) og er øremerket innovasjonsprosjektet. Et prosjekt kan få tildelt midler ved maksimum tre tildelinger.

Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Vi oppfordrer til å lese søknadsveiledningen nøye på hjemmesiden til Helse Midt-Norge RHF, Innovasjon - Helse Midt-Norge RHF (helse-midt.no). I Søknadsveiledningen finner du også mal for prosjektbeskrivelse.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Midt-Norge RHF på denne adressen: innovasjon@helse-midt.no 

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
HMN Innovasjonsmidler 2021 - overføring av ideer fra andre helseforetak Frist: 26.10.2021 16.00.00

Helse Midt-Norge RHF lyser i år for første gang ut midler til overføring av tjenesteinnovasjon fra andre helseforetak. For denne utlysningen er maksimum søknadsbeløp 250 000 kr, og det stilles ikke krav til egenfinansiering for de prosjektene som får støtte gjennom denne utlysningen. Det tildelte beløpet er for ett år, og samme prosjekt kan kun få én tildeling i denne kategorien.

Det oppfordres til å lese søknadsveiledning nøye før innsendelse av søknad. I Søknadsveiledningen vil du også finne mal for prosjektbeskrivelse.

For å ha søknadsadgang må prosjektleder være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. Søknaden skal fremmes gjennom søkerinstitusjonen, og en eventuell tildeling vil bli utbetalt til institusjonen øremerket prosjektet.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Helse Midt-Norge RHF på denne adressen: innovasjon@helse-midt.no

Når du har fyllt ut alle feltene under, vil du motta en e-post med lenke til søknadsskjema. Lenken inneholder navnet 'forskningsmidler', men denne gjelder også for innovasjonsmidler. Søknaden mellomlagres og søkeren har mulighet for å redigere søknaden frem til søknaden sendes inn. Etter at søknaden er sendt inn, vil det ikke være mulig å gjøre endringer.

En veiledning i bruk av eSøknad finner du her.

 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

KLINBEFORSK - Søknad om midler til behovsidentifisert forskning - høst 2021Frist: 30.11.2021 16.00.00

De regionale helseforetakene lyser høsten 2021 ut 100 millioner kroner målrettet til kliniske studier for utvalgte pasientgrupper. Midlene er en engangsbevilgning til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) med referanse til Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021).

Tilleggsbevilgningen på 100 mill. kroner konkurranseutsettes gjennom KLINBEFORSK for å finansiere nasjonale behovsidentifiserte studier innenfor følgende prioriterte områder:

 • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
 • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
 • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
  • sjeldne diagnoser
  • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
  • alvorlige sykdommer som rammer barn

Det gjøres oppmerksom på at søknader om forskningsmidler til de prioriterte områdene skal oppfylle programplanens intensjon og programmets føringer.

Se fullstendig utlysningstekst på programmets nettside.

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema". Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

All tekst i eSøknad skal skrives på engelsk.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler