Helse Vests forskningsmidler 2025Frist: 15.09.2024 23.59.00

Helse Vests forskningsmidler skal medvirke til å sikre forskningsaktivitet i helseforetakene i regionen. Forskingsmidlene skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å få mer forskning av god kvalitet, og til å bygge forskningskompetanse gjennom tildeling av stipend. Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og UH-institusjonene i regionen, som vedtar fordeling av forskningsmidlene, oppfordrer til regionalt samarbeid om søknadene for å bygge robuste, regionale forskningsmiljø. 

Søknadene vil bli vurdert ut fra vitenskapelig kvalitet og nytte. Les mer om dette i formål og kriterier.

Søknader med formelle feil vil ikke bli behandlet. For å unngå at dette skjer med din søknad, anbefales at du leser utlysningen og retningslinjene, samt oversikten over hvilke feil som gjør at søknaden ikke blir behandlet.

Tildeling av Helse Vests forskningsmidler 2024 vedtas på møtet i Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon torsdag 28. november 2024. Resultatet vil bli kunngjort på Helse Vests nettside så snart som mulig etter dette.

I denne utlysningen er det mulig å søke på følgende søknadskategorier:

 • Doktorgradsstipend
 • Postdoktorstipend
 • Utvidelse av postdoktorstipend kombinert med utenlandsopphold 
 • Klinisk forskerstipend
 • Stipend til kliniske studier (20 prosent) - NY
 • Klinisk karrierestipend
 • Åpen prosjektstøtte
 • Utenlandsstipend

Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.
Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: Prosjekttittelen kan endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Mobilnummer skal legges inn fortløpende uten mellomrom før, mellom eller etter tegnene. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Haukeland universitetssykehus: Strategisk forskningsprogramFrist: 26.08.2024 13.00.00

Som del av dei strategiske planane for forskinga ved sjukehuset er det etablert eit strategisk forskingsprogram å støtte opp om ambisjonane og forskinga. Programmet skal blant annet ivareta spissfunksjonar, kompetansemiljø og toppforskningsmiljø, samt forsking på områder av særskilt betydning for helsetjenestetilbudet. Det lyses nå ut posisjoneringsstipend som er eit av tre verkemiddel. 

For å byggje opp om dei små forskingsmiljøa ved sjukehuset er det etablert ei ordning med posisjoneringsstipend retta inn mot små forskarmiljø. Med små forskingsmiljø meinast det det fagområde ved Haukeland universitetssjukehus som klassifiserast som små etter Health Reserach Classification System (HRCS) sin klassifisering. Søkjar må i søknaden vise til at søkjaren kjem frå eit lite fagmiljø. Søkjaren må være tilsett ved ein klinikk/avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.  

Posisjoneringsstipend til klinikarar tek stikte på å bygge opp dei mindre forskingsmiljøa ved sjukehuset og styrke forskarrekrutteringa. Posisjoneringsstipenda vil gje moglegheit for «legestipend» i 50 % i eit år. Det stillast krav om at dei som får stipend må sende ein søknad til Helse Vest RHF om stipend innan utløpet av perioden.

Søknadene blir vurdert ut frå vitenskapleg kvalitet og nytte. Søknader med formelle feil vil ikkje bli behandla. 

I denne utlysinga er deil mogleg å søke på følgande:

 • Posisjoneringsstipend (klinikar) - inntil 50 %

Det blir lagt til grunn at dei som blir tildelt stipend, kan starta opp høsten 2024. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2025Frist: 04.09.2024 16.00.00

Se utlysning av regionale forskningsmidler for 2025 for informasjon om hvem som kan søke, søknadskategorier, satser og tildelingskvoter.

På våre nettsider er det også lagt ut lenker til føringer, maler og vurderingskriterier for de enkelte søknadskategoriene. 

Søknadsskjema
Når du oppretter elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. Det vil bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

For 2025 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

 • Doktorgradsstipend
 • Postdoktorstipend
 • Åpen prosjektstøtte

Vær nøye med å velge riktig søknadsskjema. Det er ikke mulig å bytte skjematype underveis.  

Det anbefales å benytte Microsoft Edge eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad.

 


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Det skal opprettes skjema "regionale forskningsnettvkerk" dersom søknaden gjelder målrettede regionale forskningsnettverk

Tittel kan endres etter at søknad er opprettet. 

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2024Frist: 04.09.2024 16.00.00

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. 

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

 

Det anbefales å benytte Microsoft Edge eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Det skal opprettes skjema "regionale forskningsnettvkerk" dersom søknaden gjelder målrettede regionale forskningsnettverk

Tittel kan endres etter at søknad er opprettet. 

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2024Frist: 30.10.2024 23.59.00

Forskningsbasert innovasjon

Utlysningen løper årlig fra mars til oktober uten frist. Tildelinger av regionale midler til forskningsbasert innovasjon vil derfor bli gjennomført fortløpende gjennom utlysningsperioden.    

Se fullstendige utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke.

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder. De aktuelle innovasjonsprosjektene må være videreføringer av resultater fra forskningsprosjekter som tidligere har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Innovasjonsmidlene skal understøtte tidlig fase av idéutviklingsprosessen, før kommersialisering, slik at det kan bygges et grunnlag for innmelding av DOFI og samarbeid med teknologioverføringsmiljøer. 

Søknadsskjema
Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. For å opprette en elektronisk søknad, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette en søknad må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden. Etter få minutter vil det bli sendt en e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

Det anbefales å benytte Microsoft Edge eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

 

 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nord Forskning - Prosjektetableringsstøtte for 2024 (løpende behandling)Frist: 09.10.2024 16.00.00

Helse Nord RHF lyser ut forskningsmidler til prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk
forskning. Se Helse Nords internettside for generelle vilkår og denne ekstrautlysningen.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nord Forskning - Hovedutlysning for 2025Frist: 02.09.2024 15.00.00

Helse Nord RHF lyser ut midler til helseforskning for 2025. Utlysningen med tilhørende vedlegg er annonsert på Helse Nords internett.

For å få søknaden vurdert må den 1) oppfylle alle formelle krav i utlysningen og 2) ha alle obligatoriske vedlegg for søknadstypen vedlagt.

Få minutter etter opprettet søknad vil du få tilsendt e-post og SMS med lenke til søknadsskjema. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Søknadsfristen er mandag 2. september 2024 kl. 15:00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Vests forskningsmidler 2025Frist: 15.09.2024 23.59.00

Helse Vests forskningsmidler skal medvirke til å sikre forskningsaktivitet i helseforetakene i regionen. Forskingsmidlene skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å få mer forskning av god kvalitet, og til å bygge forskningskompetanse gjennom tildeling av stipend. Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og UH-institusjonene i regionen, som vedtar fordeling av forskningsmidlene, oppfordrer til regionalt samarbeid om søknadene for å bygge robuste, regionale forskningsmiljø. 

Søknadene vil bli vurdert ut fra vitenskapelig kvalitet og nytte. Les mer om dette i formål og kriterier.

Søknader med formelle feil vil ikke bli behandlet. For å unngå at dette skjer med din søknad, anbefales at du leser utlysningen og retningslinjene, samt oversikten over hvilke feil som gjør at søknaden ikke blir behandlet.

Tildeling av Helse Vests forskningsmidler 2024 vedtas på møtet i Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon torsdag 28. november 2024. Resultatet vil bli kunngjort på Helse Vests nettside så snart som mulig etter dette.

I denne utlysningen er det mulig å søke på følgende søknadskategorier:

 • Doktorgradsstipend
 • Postdoktorstipend
 • Utvidelse av postdoktorstipend kombinert med utenlandsopphold 
 • Klinisk forskerstipend
 • Stipend til kliniske studier (20 prosent) - NY
 • Klinisk karrierestipend
 • Åpen prosjektstøtte
 • Utenlandsstipend

Velg det helseforetak (og evt. avdeling) eller privat, ideell institusjon som skal forankre prosjektet. Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.
Merk: Absolutt siste frist for forankring av søknaden er 3 uker etter søknadsfristen.

Velg riktig søknadskategori og søknadsskjema. Les mer om søknadskategoriene på Helse Vests nettsider.

Skriv inn tittel på prosjektet. Merk: Prosjekttittelen kan endres fra søknadsskjemaet. 

Lenke til søknadsskjema vil sendes til den oppgitte adressen. Legg derfor inn en adresse som er i bruk og sjekkes jevnlig. Sjekk at epostadressen er riktig skrevet.

Mobilnummer skal legges inn fortløpende uten mellomrom før, mellom eller etter tegnene. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Haukeland universitetssykehus: Strategisk forskningsprogramFrist: 26.08.2024 13.00.00

Som del av dei strategiske planane for forskinga ved sjukehuset er det etablert eit strategisk forskingsprogram å støtte opp om ambisjonane og forskinga. Programmet skal blant annet ivareta spissfunksjonar, kompetansemiljø og toppforskningsmiljø, samt forsking på områder av særskilt betydning for helsetjenestetilbudet. Det lyses nå ut posisjoneringsstipend som er eit av tre verkemiddel. 

For å byggje opp om dei små forskingsmiljøa ved sjukehuset er det etablert ei ordning med posisjoneringsstipend retta inn mot små forskarmiljø. Med små forskingsmiljø meinast det det fagområde ved Haukeland universitetssjukehus som klassifiserast som små etter Health Reserach Classification System (HRCS) sin klassifisering. Søkjar må i søknaden vise til at søkjaren kjem frå eit lite fagmiljø. Søkjaren må være tilsett ved ein klinikk/avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.  

Posisjoneringsstipend til klinikarar tek stikte på å bygge opp dei mindre forskingsmiljøa ved sjukehuset og styrke forskarrekrutteringa. Posisjoneringsstipenda vil gje moglegheit for «legestipend» i 50 % i eit år. Det stillast krav om at dei som får stipend må sende ein søknad til Helse Vest RHF om stipend innan utløpet av perioden.

Søknadene blir vurdert ut frå vitenskapleg kvalitet og nytte. Søknader med formelle feil vil ikkje bli behandla. 

I denne utlysinga er deil mogleg å søke på følgande:

 • Posisjoneringsstipend (klinikar) - inntil 50 %

Det blir lagt til grunn at dei som blir tildelt stipend, kan starta opp høsten 2024. 


Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2025Frist: 04.09.2024 16.00.00

Se utlysning av regionale forskningsmidler for 2025 for informasjon om hvem som kan søke, søknadskategorier, satser og tildelingskvoter.

På våre nettsider er det også lagt ut lenker til føringer, maler og vurderingskriterier for de enkelte søknadskategoriene. 

Søknadsskjema
Når du oppretter elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. Det vil bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

For 2025 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

 • Doktorgradsstipend
 • Postdoktorstipend
 • Åpen prosjektstøtte

Vær nøye med å velge riktig søknadsskjema. Det er ikke mulig å bytte skjematype underveis.  

Det anbefales å benytte Microsoft Edge eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad.

 


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Det skal opprettes skjema "regionale forskningsnettvkerk" dersom søknaden gjelder målrettede regionale forskningsnettverk

Tittel kan endres etter at søknad er opprettet. 

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsmidler til utenlandsstipend - høst 2024Frist: 04.09.2024 16.00.00

Se fullstendig utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke. 

Søknadsskjema

Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. 

For å opprette et elektronisk søknadsskjema, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette et søknadsskjema må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden.

Etter få minutter vil det bli sendt e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

 

Det anbefales å benytte Microsoft Edge eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad. 


Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

Merk: Det skal opprettes skjema "regionale forskningsnettvkerk" dersom søknaden gjelder målrettede regionale forskningsnettverk

Tittel kan endres etter at søknad er opprettet. 

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Merk: eSøknad sender kvittering på e-post til den e-postadressen som ble oppgitt da søknadsskjema ble opprettet.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Sør-Øst - Forskningsbasert innovasjon 2024Frist: 30.10.2024 23.59.00

Forskningsbasert innovasjon

Utlysningen løper årlig fra mars til oktober uten frist. Tildelinger av regionale midler til forskningsbasert innovasjon vil derfor bli gjennomført fortløpende gjennom utlysningsperioden.    

Se fullstendige utlysningstekst på nettsidene til Helse Sør-Øst for informasjon om hvem som kan søke.

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder. De aktuelle innovasjonsprosjektene må være videreføringer av resultater fra forskningsprosjekter som tidligere har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Innovasjonsmidlene skal understøtte tidlig fase av idéutviklingsprosessen, før kommersialisering, slik at det kan bygges et grunnlag for innmelding av DOFI og samarbeid med teknologioverføringsmiljøer. 

Søknadsskjema
Helse Sør-Øst benytter et elektronisk system for søknadsprosessen. For å opprette en elektronisk søknad, velg søkerinstitusjon, søknadskategori, oppgi tittel, navn og din e-postadresse i skjemaet under. For å kunne opprette en søknad må du ha lest og akseptert vilkårene for søknadsprosessen, for deretter å klikke på knappen "Opprett søknadsskjema" nederst til høyre på denne siden. Etter få minutter vil det bli sendt en e-post til den oppgitte adressen. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjemaet.

Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang. 

Det anbefales å benytte Microsoft Edge eller Google Chrome når man arbeider med søknaden.

Unngå bruk av @gmail - adresser da de blokkerer for mottak av e-post sendt fra eSøknad.

Personvernerklæring


Ut fra valglisten velges søkerinstitusjon/klinikk som skal forankre søknaden. Det er mulig å endre valg etter at søknadsskjema er opprettet. 

Epost til søkerinstitusjon med forespørsel om forankring vil sendes når søknaden innleveres.

 

 

Tittelen må være beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold (unngå generiske titler som “Søknad om innovasjonsmidler”). Tittel kan endres etter at søknadsskjema er opprettet. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Angi navn og e-postadresse til den som oppretter søknaden. Hvem som helst kan opprette søknadsskjema og dele tilsendt lenke med tilgang til skjema med andre. Når søknadsskjema er opprettet sendes det automatisk en e-post til den som har opprettet skjemaet. E-posten inneholder en lenke til søknadsskjema. Dersom lenke ikke er mottatt innen noen minutter, ta kontakt med innovasjon@helse-sorost.no slik at den kan sendes på nytt. 

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

Helse Nord Forskning - Prosjektetableringsstøtte for 2024 (løpende behandling)Frist: 09.10.2024 16.00.00

Helse Nord RHF lyser ut forskningsmidler til prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk
forskning. Se Helse Nords internettside for generelle vilkår og denne ekstrautlysningen.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen
Helse Nord Forskning - Hovedutlysning for 2025Frist: 02.09.2024 15.00.00

Helse Nord RHF lyser ut midler til helseforskning for 2025. Utlysningen med tilhørende vedlegg er annonsert på Helse Nords internett.

For å få søknaden vurdert må den 1) oppfylle alle formelle krav i utlysningen og 2) ha alle obligatoriske vedlegg for søknadstypen vedlagt.

Få minutter etter opprettet søknad vil du få tilsendt e-post og SMS med lenke til søknadsskjema. Dersom flere personer skal samarbeide om å utarbeide en søknad, kan den som oppretter søknaden videresende e-posten til samarbeidspartnere for å gi dem tilgang.

Søknadsfristen er mandag 2. september 2024 kl. 15:00. Etter dette tidspunktet er systemet låst for innlevering.


Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4.

 

Det er utøvende forskers institusjonstilhørighet og institusjonen der forskningen skal foregå (forskningsansvarlig) som skal være søkeinstitusjon, selv om søker/veileder er tilsatt ved annen institusjon.

 

Søknaden må forankres i ledelsen ved søkeinstitusjon.

Ved behov for endring av søknadstype, må ny søknad opprettes.

Tittelen kan endres i søknadsskjemaet. 

Navnet som legges inn her vil oppgis i henvendelsen om deltakelse i prosjektet til den enkelte.

 

Søker/prosjektleder må også legges til i deltakerlisten i søknadsskjemaet. Se beskrivelse av krav til søker i kapittel 3.2 i utlysningen.

E-postadressen som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Mobilnummeret som oppgis her får tilsendt lenken til det opprettede skjema, samt kvittering ved innlevering av søknad.

Jeg har lest og aksepterer vilkårene for søknadsprosessen

Ingen aktive utlysninger

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eSøknad - Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK)

Personvern  -  Informasjonskapsler

eSøknad er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Personvern  -  Informasjonskapsler